Obchodní podmínky

www.mimi-boty.cz

obchodní společnost  Jana Krtková

se sídlem Rašínova 190, 39601 Humpolec

Identifikační číslo  IČO: 63255600  DIČ: CZ7553071515

Finanční úřad v Humpolci

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu     

 

A/ úVODNÍ USTANOVENÍ     

A.1 Tyto obchodní podmínky / dále jen,obchodní podmínky/ obchodní společnosti Jana Krtková se sídlem Rašínova 190, 39601 Humpolec


Identifikační číslo  63255600 ,dále jen prodávající/ upravují v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č.89/2012.,občanský zákoník / dále jen občanský zákoník/ vzájemná práva a povinnosti  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy /dále jen kupní smlouva/ uzavírané mezi fyzickou osobou / dále jen kupující/ prostřednictvím  internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mimi-boty.cz/dále jen ,,webová stránka/a to prostřednictvím rozhraní webové stránky / dále jen webové rozhraní obchodu/


A.2 Obchodní  podmínky se nevztahují na případy,kdy osoba která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,je právnickou osobou či osobou,jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


A.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


A.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou  vyhotoveny v českém jazyce.Kupní smlouvu lze uzavřít  v českém jazyce.


A.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat .Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

 

B. UŽIVATELSKÝ úČET     

B.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží / dále jen uživatelský účet/.V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového  rozhraní obchodu.


B.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.Kupující je povinen zachovávat  mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


B.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět  správně a pravdivě všechny údaje. údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží  jsou prodávajícím považovány za správné.


B.4 Kupující není oprávněn umožnit  využití uživatelského účtu třetím osobám.


B.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet,a to zejména v případě,kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá,či v případě,kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy /včetně obchodních podmínek/


B.6 Kupující bere na vědomí,že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,popřípadě nutnou údržbou hardwarového a  softwarového vybavení třetích osob.
 

 

C.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY     

C.1 Veškerá prezentace zboží umístněná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu  ohledně tohoto zboží.Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.


C.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží,a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží,jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Tímto ustanovením není omezena  možnost prodávajícího uzavřít  kupní smlouvu za individuálních podmínek.


C.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,kdy je zboží  doručováno v rámci území České republiky.


C.4 Pro objednání zboží  vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.Objednávkový formulář obsahuje informace o:


C.4.1 objednávaném zboží / objednané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu/.


C.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží,údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a


C.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží /dále společně jen jako objednávka/


C.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky kupující vložil,a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat  a opravovat chyby vzniklé při zadávání  dat  do objednávky.Objednávku odešle kupující  prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. údaje uvedené na objednávce jsou  prodávajícím považovány za správné.Prodávající neprodleně po obdržení  objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí  elektronickou poštou,a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském úctu či v objednávce /dále jen  ,,elektronická adresa kupujícího/


C.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky /množství zboží,výše kupní ceny,předpokládané náklady na dopravu/  požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky /například písemně či telefonicky/.


C.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky / akceptací, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


C.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy / náklady na internetové připojení,náklady na telefonní hovory/ si hradí kupující sám,přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

 

D. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

D.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit  prodávajícímu následujícím způsobem.

     

1/v hotovosti při osobním převzetí

2/v hotovosti na  dobírku v místě určeném kupujícím  v objednávce dodáno dopravcem.

3/bezhotovostně převodem na účet prodávajícího který bude uveden na objednávce

4/ Doprava a platba


Česká republika – pro dopravu využíváme služeb .

Dopravce Geis, 78,- bez dobírky na účet . Platba Dobírkou 99,- Kč. Pokud nebudete zastiženi doma.Dopravce by Vám měl zavolat a dohodnout se o termínu dodání.


D.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.Není-li uvedeno výslovně jinak,rozumí se dále kupní cenu i náklady spojené s dodáním zboží


D.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.Tímto není dotčeno ustanovení čl.4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


D.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.


D.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby na účet číslo 168220971/0600 .V případě bezhotovostní platby je závazek  kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


D.6 Prodávající je povinen zejména v případě,že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému  potvrzení objednávky /čl.3.6/odst.1 občanského zákoníku se nepoužívá.


D,7 Případné slevy z ceny zboží  poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


D.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními  předpisy,vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový  doklad - fakturu.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího ,a nebo vloží k zásilce ke zboží.
 

 

E. ODSTOUPENÍ  OD KUPNÍ SMLOUVY     

E.1 Kupující bere na vědomí,že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku,nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,od kupní smlouvy o dodávce zboží,které podléhá rychlé zkáze,jakož i zboží,které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,pokud porušil jejich původní obal.


E.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl.E.1 obchodních podmínek či o jiný případ,kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,a to do čtrnácti dnů 14 dnů od převzetí zboží,přičemž v případě,že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několik částí,běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím,jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


E.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.E.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti  14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí -li kupující od kupní smlouvy,nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě,kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


E.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl.E.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnáct 14  dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,a to stejným způsobem jakým je prodávající od kupujícího přijal.Doporučujeme pro urychlení vrácení peněžní částky platbu na účet kupujícího.Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,že zboží prodávajícímu odeslal.


E.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


E.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit , je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


E.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek , je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost  a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 

 

F. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ     

F.1 V případě,že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese  kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.


F.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,je kupující povinen převzít zboží při dodání.


F.3 V případě,že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem,než bylo uvedeno v objednávce,je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení pokud tyto náklady bude prodávající uplatńovat.


F.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


F.5 Další práva a povinnosti  stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího,jsou-li  prodávajícím vydány.


F.6  Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidována. Je-li zboží skladem, budeme ho expedovat bez odkladu,případně po připsání příslušné částky na náš účet. Pokud některá část objednávky skladem nebude, bude  zboží objednáno u našich dodavatelů. V tomto případě Vám bude zboží doručeno obvykle během 5-14 pracovních dnů. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat.
 

 

G. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ     

G.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými  právními předpisy/zejména ustanovení §1914 až 1925,§2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů/


G.2 Prodávající odpovídá kupujícímu ,že zboží při převzetí nemá vady.Zejména prodávající odpovídá  kupujícímu,že v době,kdy kupující zboží převzal:


  G.2.1 má zboží vlastnosti,které si strany ujednaly,a chybí-li ujednání,má takové vlastnosti,které      prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


   G.2.2 se zboží hodí k účelu,který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,


   G.2.3 zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


   G.2.4 je zboží v odpovídajícím množství,míře nebo hmotnosti a


   G.2.5 zboží vyhovuje požadavku právních předpisů.


G.3 Ustanovení uvedená v čl.G.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného  za  nižší cenu na vadu,pro kterou byla nižší cena  ujednána,na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


G.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,má se za to,že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady , která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři měsíců od převzetí.


G.5 Práva z vadného plnění uplatňuje u prodávajícího na adrese jeho provozovny,v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží,případně i v sídle nebo místě podnikání.


G.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího,
 

 

H.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN     

H.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


H.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu  vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm.e/občanského zákoníku/


H.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy mimiboty@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


H.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,se sídlem Štěpánská 567/15 12000 Praha 2 Ič:00029869,internetová adresa:  http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese   http//ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy


H.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika,se sídlem Štěpánská 567/15 , 12000 Praha 2,internetová adresa:http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu Rady EU č.524/2013 ze dne 21 května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízeni  ES č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES / nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line/


H.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad v Humpolci.Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává úřad pro ochranu osobních údajů.Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů.


H.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst.2 občanského zákoníku.
 

 

I.   OCHRANA OSOBNÍCH úDAJŮ 

I.1 Ochrana osobních údajů  kupujícího , který je fyzickou osobou,je poskytována zákonem č,101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů,ve znění pozdějších předpisů.


I.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů., jméno a příjmení,adresa bydliště,identifikační číslo,daňové identifikační číslo,adresa elektronické pošty,telefonní číslo a    /dále společně vše jen jako osobní    údaje


I.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím ,a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro  účely vedení uživatelského účtu.Nezvolí-li kupující jinou možnost,souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


I.4 Kupující bere na vědomí,že je povinen své osobní údaje /při registraci,ve svém uživatelském účtu,při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu/uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


I.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,jakožto zpracovatele.Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


I.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


I.7 Kupující potvrzuje,že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


I.8 V případě,že by se kupující domníval,že prodávající nebo zpracovatel /čl.I.5/ provádí zpracování jeho osobních údajů,které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracováním,může:


I.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


I.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


I.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů,je mu prodávající povinen tuto informaci předat.Prodávající  má právo za  poskytnutí  informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

J.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

J.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,službami nebo podnikem prodávajícího  na elektronickou adresu kupujícího.


J.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.V případě,že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

           

K.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní /zahraniční/prvek,pak strany sjednávají,že vztah se řídí českým právem.Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


K.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení. jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností  jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


K.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


K.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


K.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jana Krtková  Rašínova 190 39601,adresa elektronické pošty obchod@mimi-boty.cz   nebo  mimiboty@seznam.cz

telefon +420 723 587 692

V Humpolci  dne 01.01.2016Dětská obuv

Holínky

...pro Vaše děti jen to nejlepší.

Dámská obuv

Holínky

...správný styl a elegance

Pánská obuv

Holínky

...boty vhodné do různých podmínek

Holínky

Holínky

...nepřízeň počasí nemůže překvapit

Pantofle

Holínky

...pocit domácího pohodlí.